Obchodné podmienky e-shopu LEDstudio.

 I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti LED studio shop s.r.o., (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim.

2. Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru od Predávajúceho.

3. OP vstupujú do platnosti dňom 1.1.2013.

4. Ceny uvedené na http://www.ledstudio.sk sú MOC. Predávajúci nie je platcom DPH.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na http://www.ledstudio.sk Predávajúceho.

7. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

 Fakturačná adresa:  LEDstudio shop s.r.o.

                                    Údenárska 5, 080 01 Prešov,

                                    IČO: 46 960 473, DIČ: 202 3 666 183

                                    Bank.spojenie:  292 088 7555/1100 TatraBanka Prešov

 

II. Objednávka

 Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený na http://www.ledstudio.sk.

Spôsob objednávania

· prostredníctvom internetového obchodu http://www.ledstudio.sk

· písomne – (e-mailom na ledstudio@ledstudio.sk, alebo poštou) , písomná objednávka však musí obsahovať všetky potrebné náležitosti - presný názov tovaru, jeho špecifikácií a jeho označenia, objednané množstvo a adresu Kupujúceho

 

Platnosť objednávky

. Prijatá objednávka je záväzná a má charakter uzavretej kúpnej zmluvy. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

.  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov vo formulári.  Firmy do kolonky "Ďalšie informácie" napíšu IČO a DIČ.
.  Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim vo vypísanom formulári.

.  Všetok tovar je dodaný s daňovým dokladom.

 

 Stornovanie objednávky:

· Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

· Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

o Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

o Tovar nebol opakovane dodaný dodávateľom/výrobcom tovaru.

III. Dodacia lehota

 Dodacia lehota je zväčša do 3 pracovných dní, najneskôr do 2 týždňov. Dodacia doba závisí tiež od výberu spôsobu doručenia, prípadne výberu prepravcu.

IV. Dodacie podmienky

Spôsob dopravy:

· zásielkovou službou

 Dopravné podmienky:

· náklady na dopravu objednaného tovaru nad 30,-eur bez DPH znáša Predávajúci

· v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať Kupujúcemu všetky náklady spojené s expedíciou.

 Poštovné a balné:

V prípade, ak hodnota objednaného tovaru bude nižšia ako 30€ bez DPH, dopravné náklady znáša kupujúci.

Poštovné a balné pri výbere spôsobu platby "bankovým prevodom" - 2,50 Eur.

Poštovné a balné pri výbere platby "dobierkou" - 3,- Eur.

Preberacie podmienky:

Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak Kupujúci zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, Kupujúci zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby. V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní Predávajúcemu.

 

 

V. Platobné podmienky

 

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje len nasledujúci spôsob platby:

· platba bankovým prevodom na predfaktúru so splatnosťou 7 dní.

· platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku zástupcovi zásielkovej spoločnosti

 

VI. Vrátenie tovaru

 

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Kupujúci má právo na rozbalenie a odskúšanie tovaru, tak ako má túto možnosť v kamennom obchode. „Odskúšať“ však neznamená začať tovar používať a potom ho vrátiť !

2.Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. V prípade poškodenia tovaru, ktoré spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.

3.Podľa zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá kupuje tovar pre osobné účely a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

4. Pri vrátení tovaru je nevyhnuté, aby bol zaslaný spolu s:

· vyplneným formulárom o vrátení tovaru

· originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

5. Tovar na vrátenie je potrebné zaslať poštou na sídlo firmy Predávajúceho. Osobné prevzatie „tovaru na vrátenie“ v sídle firmy Predávajúceho nie je možné.

 

VII. Záruka a riešenie reklamácií

 

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť poštou na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Osobná reklamácia v sídle firmy Predávajúceho nie je možná.

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Každá reklamácia je odborne posúdená a Kupujúci je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní..

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu http://www.ledstudio.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Pri nákupe tovaru od Predávajúceho cez internetový obchod http://www.ledstudio.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na http://www.ledstudio.sk . Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na http://www.ledstudio.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií http://www.ledstudio.sk .

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na http://www.ledstudio.sk

6. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP Predávajúceho.